Baic Hukuk Bürosu (“Baic Hukuk”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekteyiz ve bu kapsamda kişisel verilerinizin güvenliği için tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız. İşbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri bilgilendiriyoruz. Bu kapsamda, Baic Hukuk, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;
 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
ilkelerine uygun olarak işlemektedir.
 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?
Baic Hukuk olarak, (i) http://www.baichukuk.com/ internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) yer alan iletişim formunu doldurmanız halinde işlenecek olan adınızı/ soyadınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, iletişime ilişkin konu başlığınızı ve mesaj içeriğinizi; iletişim formu kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iletişim formu vasıtasıyla bize başvuran diğer kişilerden ayırt edilebilmenizin sağlanması, iletmiş olduğunuz talep, görüş, şikâyet, öneri ve değerlendirmelerinizin alınması, bunların takibi ve sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve size hitap edilmesi, gerekli bilgi/ belgelerin hazırlanması; (ii) İnternet Sitesi’nde yer alan e-posta adresi vasıtasıyla iş başvurusu yapmanız halinde, göndermiş olduğunuz özgeçmişinizi ve diğer bilgilerinizi; iş başvurunuzun değerlendirmeye alınması, değerlendirme sonucu ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesi ve bir pozisyona uygun bulunduğunuz takdirde mülakat süreçlerine geçilmesi; (iii) İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz halinde, internet sitesi kullanım verilerinizi (giriş-çıkış saatiniz ve IP adresiniz), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, internet sitemizin kullanışlı olmasının ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, sistem güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanarak değerlendirilmesi; amaçlarıyla işliyoruz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK TOPLANMAKTADIR?
Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz sonucunda, iletişim formu veya e-posta adresi vasıtasıyla otomatik olan yollarla toplanmakta olup; kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla işlenmekte ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. maddesinde belirtilen;
 • kişisel veri işlemesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 • temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Baic Hukuk’un meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILMAKTADIR?
Kişisel verileriniz;
 • İş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarına ve tedarikçilere, iş süreçlerinde destek alınabilmesi, altyapı ve teknik güvenliğin sağlanabilmesi
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi
amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddesi hükümleri çerçevesinde aktarılabilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz. KVKK’nın 11. maddesine göre belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.