3930 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve Fesih Yasağı

30.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Kapsamında Fesih Yasağı ve 7226 Sayılı Kanun’da yapılan Değişiklik Hakkında

Bildiğimiz üzere, koronavirüs salgını sonrasında iş yerlerinde işverenlerin işçilerinin iş sözleşmelerini feshetmesini önlemek amacıyla 17 Nisan 2020 itibariyle geçici fesih yasağı getirilmiş fesih yasağı süresinin Cumhurbaşkanı tarafından her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

30 Nisan 2021 tarihinde 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanı tarafından fesih yasağı süresinin 17.05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Dolayısı ile hâlihazırda yer alan düzenlemeye göre fesih yasağı 30.06.2021 tarihine kadar geçerli olacak ve işverenler; fesih yasağının yürürlükte olduğu 17 Mayıs 2021 tarihi ile 30 Haziran 2021 tarihi arasında sadece ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık hallerinde fesih haklarını kullanabilecek, bu sayılan sebepler dışında tek taraflı olarak fesih haklarını kullanamayacaklardır. Fesih yasağının işleyişi, fesih yasağının istisnaları, bazı özel durumlarda fesih yasağının işleyişi ve fesih yasağına aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hususlarında ayrıntılı değerlendirmelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte, 30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan bir diğer önemli düzenlemeye göre “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15’inci maddesi ile 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a geçici madde eklenerek, Covid-19 Salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelere göre,

Söz konusu düzenlemeye göre yalnızca ibraz süresi 30/04/2021 ila 31/05/2021(bu tarihler dahil) rastlayan çekler için ibraz yasağı öngörülmüş ve bu niteliğe haiz çekler bakımından süreler durdurulmuştur. Düzenlemenin içeriğine bakıldığında TTK m.796/1 uyarınca ibraz süresi 10 gün olan bir çek için bu tarih aralığına rastladığı gün kadar 01.06.2021 tarihinden itibaren ibraz süresine eklenecektir. TTK m.796/2 uyarında ibraz süreleri bir ay ve üç ay olan çekler için ise 30.04.2021 tarihi itibariyle ibraz sürelerinin bitmesine 1 aydan fazla var ise sürenin işlemesi duracak ve ibraz süresi 01.06.2021 tarihinden itibaren işlemeye devam edecektir.

Düzenlemeyle öngörülen takip yasağı sadece kambiyo senetlerine dayalı olarak başlatılacak yeni takiplere ilişkin olup, vade tarihi 30/04/2021 ila 31/05/2021(bu tarihler dahil) tarihleri arasına rastlayan kambiyo senetlerine dayalı olarak takip başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecektir.

5018 sayılı Kanun kapsamına giren kamu idarelerinin alacaklarına dair kamu hukuku veya özel hukuktan doğmuş olması fark etmeksizin söz konusu tarihler arasında takip başlatılamayacağına ilişkin düzenlemenin ise özgülenmiş olduğu kanunla sınırlı olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir.

Herhangi bir sorunuz ve yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.