7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Getirdikleri

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26.03.2020 Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun tüm dünyanın ve ülkemizin son günlerde etkisi altında bulunduğu koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerin yol açtığı değişiklikler ile birlikte pek çok farklı konuda farklı düzenlemeler içermektedir.

Kanun’un uygulama alanı açısından yoğun olarak bizlere etki edeceğini düşündüğümüz bazı konulara ilişkin değerlendirmelerimizi işbu yazımız ile sizlerle paylaşacağız.

  1. Dava, İcra Takipleri, Zamanaşımı, Arabuluculuk ve Sair Süreler Hakkında Değişiklik

Kanun’da bulunan Geçici Madde 1 ile hem salgın hastalığın yayılmasını mümkün olduğunca engellemek hem de bu süreçte hak kayıpları yaşanmasının önüne geçmek amaçlanmıştır.

 

Bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine dair süreler:

-Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler

-İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile sair usul hükümleri içeren tüm kanunlardaki süreler

 

-Hâkimler tarafından belirlenen süreler

 

-Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler

 

13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

 

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.

 

Durma süresi 6 ayı geçmemek üzere bir kez daha Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılabilir.

 

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin:

 

– İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler

 

-Hâkimler veya icra ve iflas daireleri tarafından belirlenmiş süreler

 

-İcra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler

 

 

22.03.2020 bu tarihten itibaren 30.04.2020 tarihine kadar (bu tarihler de dâhil olmak üzere) durdurulmuştur.

 

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.

 

Durma süresi 6 ayı geçmemek üzere bir kez daha Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılabilir.

 

-Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri

 

-Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım, disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri

 

-Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler

 

-Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

 

 

İşbu süreler Kanun kapsamı dışında kalıp, bu süreler durmayacaktır.

Takip hukukuna ilişkin diğer önemli başlıklar ise şu şekildedir:

Satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacaktır ve ilan için ücret alınmayacaktır.

                   2. İş Yeri Kira Bedelleri Hakkında Değişiklik

Kanun’un 2’nci Geçici Maddesi ile yine salgın hastalık sebebiyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek kira bedellerinin ödenememesi durumunda kira sözleşmesinin feshi ve kiracının tahliyesinin mümkün olmayacağı düzenlenmiştir.

                    3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Kanun’un 41’inci maddesi ile birlikte 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 23’üncü madde eklenmiş olup, bu ekleme ile koronavirüs sebebiyle hâlihazırda Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre başvuruları başlayan ve önümüzdeki dönemde işverenler tarafından yoğun olarak kullanılacak olan kısa çalışma uygulamasından faydalanmanın kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Kanun ile getirilen işbu Geçici 23’üncü Maddedeki düzenleme ile;

Belirtilmiştir.

Kanun’un yürürlük maddesi ile yukarıda anılan hükmün 29.02.2020 tarihi itibariyle uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilerek, işbu maddenin geriye etkili olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine Kanun’un 16’ncı maddesi ile birlikte 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek Madde 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış mesleki yeterliliğe ilişkin sınav ve belge masrafının 31.12.2021 tarihine kadar işsizlik fonundan karşılanacağı belirtilmiştir. İşbu hüküm 31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, Kanun’un 17’nci maddesi ile birlikte 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 22 ile birlikte Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının 01.01.2021 tarihine kadar uygulanmayacağı bu tarihten sonra uygulanabileceği ifade edilmiştir. İşbu hüküm 31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

                4. 4857 sayılı İş Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Kanun’un 43’üncü Maddesi ile birlikte 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64’üncü maddesinde düzenlenen telafi çalışmasına ilişkin hükümde değişiklik yapılarak, yapılan değişiklik ile zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde azalması veya tümden tatil edilmesi durumlarında veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işverenin 2 ay içinde telafi çalışması yaptırabilmesi imkânı 4 ay olarak değiştirilmiştir.

Bu sürenin daha sonra Cumhurbaşkanı kararı ile iki katına kadar arttırma yetkisi ise yine ilgili madde metnine yapılan ekleme ile mümkün kılınmıştır.

              5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Kanun’un 29’uncu maddesi ile eklenen Geçici Madde 80 ile 2020 yılının tümünde işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek suretiyle günlük 2,50- TL, aylık 75,00- TL asgari ücret desteğinde bulunulacağı belirtilmiştir. İşbu madde 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un 44’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile değişiklik yapılarak, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan ve ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin tamamlanma zorunluluğu kaldırılmıştır. İşbu hüküm yayım tarihini takip eden aybaşında yürürlüğe girecektir.

Kanun’un 45’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının birinci cümlesinde değişiklik yapılarak kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan ve ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar için genel sağlık sigortasından faydalanmak için gereken minimum çalışma süresi aylık 20 günden 8 güne indirilmiştir. İşbu hüküm yayım tarihini takip eden aybaşında yürürlüğe girecektir.

Kanun’un 46’ıncı Maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Ek 18’inci Maddesi’nde değişiklik yapılarak, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara ödenecek Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenecek 1000,00- TL tutarındaki bayram ikramiyesinin süresi “ödemenin yapılacağı tarihte ve bu tarihteki aylık alma şartına” değil “bayramın içinde bulunduğu ayda ve aylık alma şartına” tabi tutulacak şekilde değiştirilmiş, bu şekilde yapılacak ikramiye ödemelerinin öne çekilme fırsatı tanınmıştır.

Kanun’un 47’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Ek 19’uncu Maddesinde değişiklik yapılacak, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ödemelerin tutarı 1000,00- TL’den 1500,00- TL’ye yükseltilmiştir. İşbu madde 2020 Nisan ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

                  6. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Kanun’un 50’nci maddesi ile 6356 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesindeki 10’uncu fıkrasında değişiklik yapılmış ve madde hükmü gereğince işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak üzere oluşturulacak karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonuna ilişkin azami miktar %25’ten %35’e çıkarılmıştır. Bu şekilde işveren sendikalarının koronavirüs salgını sebebiyle ortaya çıkabilecek zorluklarda sağlayabileceği desteğin etkisi arttırılmıştır.

                 7. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Kanun’un 4’üncü maddesi ile 193 sayılı Kanun’un 75’inci maddesine ekleme yapılarak, yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen gelirlerin tespitinde kur farkının dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. İşbu düzenleme ile oluşacak kur farkının vergiye tabi tutulmayacağı sonucuna varılabilecektir.

                  8. 5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Kanun’un 49’uncu maddesi ile 5941 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 5 eklenmiştir. Bu madde ile 24.03.2020 tarihine kadar işlenmiş olan suçlara ait cezaların infazının, işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle durdurulacağı düzenlenmiştir.

İşbu madde ile hükümlünün tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmemiş kısmının 1/10’unu alacaklıya ödemek zorunda bırakılmış, kalan kısmın ise bu 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2 ay arayla 15 taksitle ödenmesi durumunda ceza mahkûmiyetinin tamamının ortadan kaldırılacağına karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu 3 aylık süreç içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 1/10’unun ödenmemesi halinde şikâyet üzerine infazın devamına karar verileceği, taksitler için ise bir taksitin ilk defa ödenmemesi halinde taksitin sürenin sonuna bir taksit olarak ekleneceğini, ikinci kez taksitin ödenmemesi halinde şikâyet üzerine infazın devamına karar verileceği belirtilmiştir.

Yine eklenen bu hükümle birlikte cezanın infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımın işlenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, infazı durdurulan kişi hakkında adli kontrol tedbirine karar verilebileceği, bu madde uyarınca verilecek kararlarda icra ceza mahkemesinin yetkili olduğu, alınan tüm kararların alacaklıya tebliğ edileceği, kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebileceği ve itirazın incelenmesi ile ilgili İcra ve İflas Kanunu’nun 353’inci maddesinin uygulanacağı ve en önemlisi de bu madde hükmünün her bir suç için yalnızca bir ker uygulanacağı belirtilmiştir.

                9. 5834 Sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklik

Kanun’un 48’inci maddesi ile 5834 sayılı Kanun’a 2’inci Geçici Madde eklenmiş, işbu madde ile;

karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarının ödemesi geciken kısmının 31.12.2020’ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından bu olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı, kredi kuruluşları ve finansal kuruşların mevcut kredileri yapılandırması veya yeni kredi kullandırması halinde hukuki ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı belirtilmiştir.

               10. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da Yapılan Değişiklikler

Kanun’un 2’nci maddesi ile birlikte 7269 sayılı Kanun’a Ek Madde 13 eklenerek, afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve doğalgaz dağıtım ve tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan ve tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanı tarafından karar verilebileceği belirtilmiştir. İşbu madde 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

                11. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Kanun’un 39’uncu maddesi ile birlikte 3194 sayılı Kanun’un “İdari Müeyyideler” başlıklı 42’nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngörmüştür. İşbu değişiklik ile imara aykırı yapılar Kanun ile gelen değişiklik öncesinde arazi/arsa büyüklüğü esas alınarak cezalandırılmaktayken yeni değişiklik ile aykırılığa konu yapının büyüklüğü esas alınarak cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Aykırılığın giderilmemesi durumunda arsa/arazi büyüklüğüne göre hesaplanacak ceza ilave edilecek, 1 ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda ise ilave ceza kaldırılacaktır.

Yine Kanun’un 40’ıncı Maddesi ile birlikte 3194 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 23 ile birlikte, uygulanacak cezaların hesaplama yönteminde yapılan değişiklik sonrasında hesaplanan ceza tutarı ile ödenmiş ceza tutarı arasında fark çıkması durumunda, söz konusu farkın 01.06.2020 tarihine kadar talep edilmesi koşuluyla ilgilisine 1 ay içerisinde iade edileceği belirtilmiştir.

                      12. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Kanun’un 10’uncu maddesi ile 2634 sayılı Kanun’un 8’inci maddesine ekleme yapılmış, yapılan ekleme ile Bakanlık tarafından tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerine yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalardaki yargılamanın basit usulde yapılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca tahsisi iptal edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatların bedelsiz olarak Hazine’ye intikal edeceği, yatırımcı tarafından herhangi bir hak ve bedel talep edilemeyeceği belirtilmiştir.

Aynı maddeye eklenen fıkra ile Bakanlık tasarrufundaki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının terkin edilmesi işlemleri Bakanlığın onayına tabi kılınmıştır.

Kanun’un 11’inci maddesi ile 2634 sayılı Kanun’un 37’inci Maddesinin (c) fıkrasına bir ekleme yapılarak, “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Bakanlıktan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin hususlar” hakkında Bakanlığın yönetmelik düzenleyebileceği belirtilmiştir.

Son olarak Kanun’un 12’nci maddesi ile 2634 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 10 ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, işbu maddede belirlenmiş yeterlilik koşullarını sağlayanların Bakan tarafından 31.12.2020 tarihine kadar naklen müfettiş/başmüfettiş olarak atanması düzenlenmiştir. Naklen atanacak personel 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

                       13. 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

Kanun’un 18’inci maddesi ile 4632 sayılı kanunun 5’inci maddesine ekleme yapılmıştır. Bu ekleme ile Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı payı ödenebileceği düzenlenmiştir.

Kanun’un 19’uncu maddesi ile 4632 sayılı Kanun’un Ek 1’inci maddesine ekleme yapılarak Cumhurbaşkanı’nın yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için belirlenen oranı %10’a kadar indirmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

                     14. 4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Kanun’un 20’nci maddesi ile 4749 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile ekonomik istikrarın sağlanması için gerekli olan kredi finansmanına yönelik iyileştirmeler için kullanılabilecek kaynakta artış yapılarak, 25 milyar olan kaynak 50 milyar olarak artırılmış ve bundan faydalanabilecekler içine gerçek kişiler de eklenmiştir.

                     15. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Kanun’un 21’inci, 22’nci, 23’üncü ve 24’üncü Maddelerinde 5253 sayılı Kanun’da değişiklikler yapılmıştır.

Kanun’un 21’inci maddesi ile 5253 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinde değişiklik yapılmış olup, dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüyken yapılan değişiklik ile birlikte, derneklerin genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlü kılındığı belirtilmiştir.

Kanun’un 22’nci maddesi ile 5253 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinde değişiklik yapılarak, yukarıda yer alan maddeye göre bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine 5.000,00- TL idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

Kanun’un 23’üncü maddesi ile 5253 sayılı Kanun’a Ek Madde 2 eklenmiş ve dernekler ile ilgili her türlü kayıt, iş ve işlemin elektronik ortamda yapılabileceği, bu maddenin uygulanması için İçişleri Bakanlığı tarafından yönetmelik çıkarılacağı düzenlenmiştir.

Kanun’un 24’üncü maddesi ile 5253 sayılı Kanun’a Geçici Madde 1 eklenmiş ve bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde derneklerin, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmeleri gerektiği, bildirimi yapmayan derneklerin yöneticileri hakkında ise yukarıda yer verdiğimiz şekilde 5.000,00- TL idari para cezasının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

                 16. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Kanun’un 28’inci maddesiyle 5490 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmıştır. 5490 sayılı Kanun’un 27/A maddesinde işbu değişiklikten önce yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilmiş olan boşanma kararlarının yalnızca tarafların birlikte başvurması ile Türkiye’de tescil edilebileceği düzenlenmişken değişiklikten sonra yapılan ekleme ile yurt dışında boşanmış eşlerden biri ölmüş yahut yabancı ülke vatandaşı ise diğer eşin tek başına Türkiye’de boşanma durumunun tescili için başvurabilmesi mümkün kılınmıştır.

                 17. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklik

Kanun’un 32’inci maddesi ile 5651 sayılı Kanun’un 8’inci maddesine fıkra eklenmiş ve bu fıkra ile yasa dışı bahis (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan suçlar) erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlar arasına eklenmiştir.

              18. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Kanun’un 33’üncü maddesi ile Vakıflar Kanunu madde 20’nin başlığı “Kiralama” olarak değiştirilmiş ve maddeye ekleme yapılmıştır. İşbu ekleme ile Genel Müdürlük ve mazbut vakıflara ait taşınmazların, onarım veya inşa karşılığı kiralamaları durumunda, sözleşmenin başlangıç tarihinde işletme süresine ait ilk yılın altı aylık kira bedelinin ayrıca teminat olarak alınacağı ve bankalarda nemalandırılacağı düzenlenmiştir. Devam eden hükümde teminatın sözleşmenin sona ermesi ile birlikte şartları sağlaması koşuluyla varsa meydana gelen zarardan mahsup edileceği ve kalan kısmın kiracıya iade edileceği belirtilmiştir.

Bu kiralamalarda, sözleşme süresi içinde 3 aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde 15 gün içinde Genel Müdürlükçe kiracıya ihtarname tebliğ ettirilerek kira bedelinin tamamının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi, ödenmediği takdirde taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edileceğinin bildirileceği, verilen sürede borcun ödenmemesini halinde kiracının sözleşmesinin feshedilmiş sayılacağı, bu durumun Genel Müdürlük tarafından mülki amirliğe derhal bildirilmesi gerektiği ve bu amirlik tarafından en geç 15 gün içinde tahliye edilerek teslim edileceği, alınan 6 aylık teminatın kira alacağı, tahliye masrafları ve varsa zararlara mahsup edilerek kalan kısmın kiracıya ödeneceği düzenlenmiştir.

5737 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 14 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların devam eden kiralamalarında da uygulanacağı ancak bu kiralamalar için 6 aylık teminat alınmayacağı belirtilmiştir.

Devam eden kiralamalarda birikmiş 3 aylık veya daha fazla kira borcu olanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde borcunu tamamen ödememesi halinde kira sözleşmelerinin feshedilmiş sayılacağı, tahliye usulüne ilişkin yukarıda belirtilen sürecin uygulanacağı belirtilmiştir.

Kanun’un 33’üncü ve 34’üncü maddesi 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

                       19. 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklik

İşbu Kanun ile 4706 sayılı Kanun’a Geçici 25’inci madde eklenmiştir. Bu madde ile üzerine turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcıların ve işletmecilerin; 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde ödemesi gereken kira, irtifak hakkı, kesin izin, kesin tahsis, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil bedellerinin ödeme sürelerinin 6 ay süreyle ertelendiği belirtilmiştir. Erteleme için başvuru şartı aranmamış, bu 6 aylık süre sonunda herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edileceği düzenlenmiştir.