Koronavirüs Pandemisinin Türk Hukukuna Etkisi

I. İCRA VE İFLAS HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ

1) Pandemi Sürecinde Tüm İcra ve İflas Takiplerinin Taraf ve Takip İşlemlerinin Durdurulması
2) Pandemi Sürecinde Durdurulan İcra İşlemleri ve Maaş Haciz Müzekkerelerinin Durumu Tartışması
3) Pandemi Sürecinde Maaş Haciz Müzekkerelerine İlişkin Ödeme Yapılmaması Durumu
4) Pandemi Sürecinde İstisna Olarak Durmayan İcra ve İflas Taraf ve Takip İşlemleri

4.1. Nafaka Alacakları Bakımından Öngörülen İstisna
4.2. Yeni Nafaka Taleplerinin İcra Takibine Konulması, Reddiyatı ve Tahsili
4.3. İhtiyati Tedbir Kararları Bakımından Öngörülen İstisna
4.4. İhtiyati Tedbir Kararlarının İcra Müdürlükleri Vasıtasıyla Uygulanması
4.5. İcra Dosyasına Yapılan Ödemeler Bakımından Öngörülen İstisna
4.6. İcra Dosyasına Yapılan Ödemeler İle Haciz ve Şerhlerin Kaldırılması ve Dosya Kapama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

II. İŞ HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ

1) Pandemi Sürecinde Uzaktan Çalışma Yapılması

1.1. Uzaktan Çalışmaya Geçiş ve İşverenin Karar Alma Hakkı
1.2. Uzaktan Çalışma Kararının Uygulanması ve İşçilerin Hakları
1.3. Uzaktan Çalışmada İş Kazasının Olup Olmayacağı Tartışması
1.4. Uzaktan Çalışmaya Geçilmeyen İşyerlerinde İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

2) Pandemi Süresinde İşverenin İşçilere Yönelik Ücretli İzin Uygulaması

2.1. Ücretli İzin Konusunda İşverenin Yönetim Hakkı
2.2. Ücretli İzin Konusunda İşçinin Muvafakat Etmeme Hakkı
2.3. İşçiye Nakdi Ücret Desteği Başvurusu
2.4. İşçiye Nakdi Ücret Desteği Başvuru Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
2.5. İşçiye Nakdi Ücret Desteğinin Zaman Bakımından Uygulanması/Ödenmesi
2.6. İşçiye Nakdi Ücret Desteğinin İşveren Bakımından Değerlendirmesi

3) Pandemi Sürecinde İşverenin İşçilere Yönelik Toplu İzin Uygulaması

3.1. Toplu İzin Uygulaması Bakımından Yönetmelik Hükmünün Geçerliliği
3.2. Toplu İzin Konusunda İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Karar Alması
3.3. Toplu İzin Konusunda İşçilerin İşçinin Korunması İlkesi Bağlamında Hakları

4) Pandemi Sürecinde İşverenin İşçilere Yönelik Ücretsiz İzin Uygulaması

4.1. İşverenin İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılması Konusunda Onay Alma Zorunluluğu
4.2. İşçinin Ücretsiz İzne Muvafakat Etmeme Hakkı
4.3. Ücretsiz İzin Anlaşması Şartları ve Geçerliliği

5) Pandemi Sürecinde İşverenin Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

5.1. Kısa Çalışma Uygulaması
5.2. Kısa Çalışma Uygulamasına Başvuru ve Başvuru Şartları
5.3. Kısa Çalışma Uygulamasının Kabulü ve Ödeneğe Hak Kazanma
5.4. Kısa Çalışma Ödeneğinin İşçiye Ödenme Zamanı Bakımından Değerlendirilmesi
5.4. Kısa Çalışmada İşçinin Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai Hususunun Değerlendirilmesi
5.6. Kısa Çalışma Uygulamasına Aykırılığın Tespiti ve İdari Yaptırımlar
5.7. Kısa Çalışmada İşverenin Prim Borcunun Akıbeti
5.8. Kısa Çalışma Uygulamasının Süresi ve Cumhurbaşkanının Uzatma Yetkisi

6) Pandemi Sürecinde Telafi Çalışması

6.1. İş Kanunu Kapsamında Pandeminin Zorlayıcı Neden Olup Olmadığı Hususu
6.2. Zorlayıcı Neden İle Telafi Çalışma Yapılması Bakımından İşverenin Hakları
6.3. Telafi Çalışmasının Fazla Mesaiden Sayılamayacağı Hususu
6.4. Telafi Çalışmasının Zamanı ve Saatlerinin Belirlenmesi ve İşçinin Hakları

7) Pandemi Sürecinde Zorlayıcı Nedenler Kapsamında İş Sözleşmesinin Feshi
8) Pandemi Sürecinde Geçerli Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi
9) Pandemi Sürecinde Haklı Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi

9.1. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı
9.2. İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

III. SÖZLEŞME HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ

1) Pandemi Sürecinin Sözleşemeden Önceki Sorumluluk ve Sözleşmesel Sorumluluk Bakımından Değerlendirilmesi
2) Pandemi Sürecinin Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Kavramları Bakımından Değerlendirilmesi
1.1. Sözleşme Hukukunun Temel İlkeleri
1.2. İşlem Temelinin Çökmesi
1.3. Pandeminin Aşırı İfa Güçlüğü Olduğunun Kabul Edilmesi
1.4. Sözleşmenin Uyarlanması İlkesi ve Şartları
1.5. Pandeminin Mücbir Sebep Olduğunun Kabul Edilmesi
1.6. Mücbir Sebep Kavramı ve Uygulanabilirliği
1.7. Mücbir Sebep ve Borcun İfasının İmkansızlaşması
1.8. Borcun İfasının Süresiz Olarak İmkansızlaşması
1.9. Borcun İfasının Geçici Olarak İmkansızlaşması

3) Pandemi Sürecinin Kira Sözleşmelerine Etkisi
2.1. Konut Kiraları Bakımından Değerlendirme
2.2. Çatılı ve Çatısız İşyeri Kiraları Bakımından Değerlendirme
2.3. Geçici Olarak Faaliyetine Ara Vermesine Karar Verilen İşyeri Kiralarının Akıbeti
2.4. Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması veya Dönme Hakkının Kullanılması
2.5. Sözleşmenin Uyarlanması Mümkün İse Sözleşmenin Feshedilip Feshedilemeyeceği Hususu

4) Pandemi Sürecinin Eser Sözleşmelerine Etkisi
3.1. Eser Sözleşmesinde Uyarlama Hükmü
3.2. Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Hakları ve Borçları
3.3. Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Hakları ve Borçları
3.4. Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması veya Sözleşmenin Feshi

5) Pandemi Sürecinin Uluslararası Ticari Sözleşmeler Bakımından Etkileri
5.1. Sözleşmeye Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi
5.2. Sözleşmeye Türk Hukukunun Uygulanması Durumunda Sözleşmenin Geçerliliği
5.3. Sözleşmeye Türk Hukukunun Uygulanması Durumunda Tarafların Sözleşmeyi Uyarlama Davaları Bakımından Türk Mahkemelerinin Yetkisi
5.4. Sözleşmeye Türk Hukukunun Uygulanması ve Türk Mahkemelerinin Yetkili Olması Durumunda Sözleşmenin Uyarlanması ve/veya Feshi

6. TİCARET HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ

1) Pandemi Sürecinin Şahıs Şirketleri Bakımından Etkilerinin Değerlendirilmesi
2) Pandemi Sürecinin Sermaye Şirketleri Bakımından Etkilerinin Değerlendirilmesi
1.1. Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi (Olağan ve Olağanüstü Bakımından Değerlendirme)
1.2. E-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) Uygulanması
1.3. E-GKS İle Gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı Tutanak Tutulması ve Oy Kullanılması
1.4. E-GKS İle Gerçekleşen Genel Kurul Toplantısının Geçerliliği ve Bağlayıcılığı
1.5. Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımına Getirilen Sınırlama
1.6. Sermaye Şirketi Pay Sahiplerinin Kar Payı Dağıtımını Talep ve Tahsil Zamanı
1.7. Sermaye Şirketlerinde Teknik İflas Uygulaması
1.8. Pandemi Sürecinde Teknik İflas ve Borca Batıklık Durumlarının Değerlendirilmesi

7. VERGİ HUKUKU VE UYGULAMALARI BAKIMINDAN ETKİLERİ

1) Pandemi Sürecinde Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

2) Pandemi Sürecinde İç İşleri Bakanlığı Tarafından Alınan Tedbirlerin Vergi Hukukuna Etkisi
2.1. Geçici Olarak Faaliyete Ara Veren İşyerleri Bakımından Gelir Vergisinin Ödenmemesi
2.2. Salgından Doğrudan Etkilenen İşyerleri Bakımından Gelir Vergisinin Ödenmemesi
2.3. İşyerlerinin Mücbir Sebep Kapsamında Diğer Vergisel Yükümlülüklerinin Değerlendirilmesi

3) Pandemi Sürecinde Vergi Mükelleflerinin Durumu
2.1. 65 Yaş Üzeri Vergi Mükelleflerinin Vergisel Yükümlülüğü
2.2. Kronik Rahatsızlığı Olan Vergi Mükelleflerinin Vergisel Yükümlülüğü
2.3. 65 Yaş Üzeri veya Kronik Rahatsızlığı Olan Vergi Mükelleflerinin Mücbir Sebep Kapsamında Ödenmeyen Vergilerinin Ödenme Zamanı ve Akıbeti

8. YARGILAMA SÜRECİNE ETKİLERİ

1) Pandemi Sürecinde Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesi
1.1. Yargılamada Sürelerin Durması
1.2. Dava Açma
1.3. İcra Takibi Başlatma
1.4. Başvuru
1.5. Şikâyet
1.6. İtiraz
1.7. İhtar
1.8. Bildirim
1.9. İbraz
1.10. Zamanaşımı Süreleri
1.11. Hak Düşürücü Süreler
1.12. Zorunlu İdari Başvuru Süreleri
1.13. İdari Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Değerlendirme
1.14. Ceza Muhakemesi Kanunu Bakımından Değerlendirme
1.15. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bakımından Değerlendirme
1.16. Usul Hükmü İçeren Diğer Kanunlar Bakımından Değerlendirme
1.17. Arabuluculuk Ve Uzlaştırma Kurumlarındaki Süreler

2) Pandemi Sürecinde Yargı Alanında Durma Süresinin Uzatılması ve Cumhurbaşkanının Yetkisi

9. DİĞER KANUNLAR BAKIMINDAN ETKİLERİ

1) Pandemi Sürecinde Kolonyaya Gümrük İndirimi
2) Pandemi Sürecinde Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarında Değişiklik
3) Pandemi Sürecinde Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Güvenlik Önlemleri
4) Pandemi Sürecinde Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Alınmasına Dair Karar
5) Pandemi Sürecinde Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların Kredi Borçlarının Ertelenmesi
6) Pandemi Sürecinde Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranı
7) Pandeminin Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi
8) Pandemi Sürecinde Organizasyonların Ertelenmesi
9) Pandemi Sürecinde Dernek Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
10) Pandemi Sürecinde Denize Elverişlilik Belgelerinin Süresinin Uzatılması
11) Pandemi Sürecinde Kooperatifler Kanunu Kapsamındaki Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
12) Pandemi Sürecinde Odalar Ve Borsalar Birlik Genel Kurulu Toplantısının 2021 Yılında Gerçekleştirilmesi
13) Pandemi Dolayısıyla Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçiminin 2020 Yılında Yapılmayacağının Düzenlenmesi
14) Pandemi Sürecinde Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamındaki Yetki Tespitlerinin Verilmesi, Toplu İş Sözleşmelerinin Yapılması, Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü İle Grev Ve Lokavta İlişkin Sürelerin Uzatılması
15) Pandemi Sebebiyle Sosyal Hizmetler Kanunu Uyarınca Bakım Hizmeti Bakımından Aranan Şartlarının Pandemi Süreci Boyunca Aranmayacağının Kabulü
16) Pandemi Sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığına Yapılması Gereken Bildirimlerin Yapılmaması Durumunda Gecikme Faizi, Gecikme Zammı ve Sair Ücretlerin Tahsilinin Uygulanmaması
17) Pandemi Sürecinde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Eklenen Hüküm İle Tıbbi Malzemelere İdarenin El Koyma Hakkının Bulunması
18) Pandemi Sürecinde Perakende Ticareti Bakımından Öngörülen Ek İdari Para Cezaları
19) Pandemi Sürecinde Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Bakımından Öngörülen Ek İdari Para Cezaları
20) Pandemi Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler